Praktijkgebieden

 • Verkeersrecht

  Dit betreft zowel strafrechtelijke inbreuken (bv. alcoholintoxicatie of dronkenschap, vluchtmisdrijf, negeren van voorrangsregels of rood licht, te snel gereden...) als burgerlijke procedures om schadevergoeding te bekomen.

  Meestal beschikt u over een rechtsbijstandverzekering die u de vrije keuze van een advocaat garandeert en diens ereloon en kosten ten laste neemt zodat u zelf niets dient te betalen voor uw strafrechtelijke verdediging!

 • Aanneming en bouwrecht

  Bent u aannemer of architect en wordt u geconfronteerd met een bouwheer die nalaat zijn facturen te betalen? Of geeft de bouwheer aan dat hij niet tevreden is over de uitgevoerde werken? Raadpleeg ons tijdig zodat wij u kunnen bijstaan.

  Anderzijds kan u ook als bouwheer geconfronteerd worden met een aannemer die zich niet aan de afspraken houdt. Zo kan het zijn dat de aannemer de werken niet tijdig start of nalaat de gestarte werken verder te zetten, de facturen kunnen afwijken van hetgeen u verwachtte, de werken kunnen gebreken vertonen... Ook de architect kan een fout hebben begaan bij het opmaken van de plannen, waardoor u enige tijd later schade ondervindt.

  Ook hier is het belangrijk dat u tijdig een advocaat raadpleegt.

 • Huurrecht

  Uw huurder betaalt zijn huur niet meer of hij onderhoudt het gehuurde goed niet als een goede huisvader. Of de eigenaar laat na om bepaalde (eigenaars)herstellingen uit te voeren. Uw advocaat kan hierbij helpen.

 • Familierecht

  echtscheidingen, afstamming, onderhoudsvorderingen...

  Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure? Kies ik best voor een echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting of voor een echtscheiding door onderlinge toestemming? Heb ik recht op onderhoudsgeld van mijn partner tijdens en na de echtscheidingsprocedure?

  Hoeveel onderhoudsgeld moet ik betalen voor mijn kinderen? Ik verlies mijn werk en val terug op de helft van mijn vroegere inkomen: kan ik een vermindering bekomen van het onderhoudsgeld dat ik moet betalen?

 • Huwelijksvermogensrecht

  Waarop heb ik recht in geval van een echtscheiding? Wat gebeurt er met de roerende goederen (inboedel, auto, gelden en waardepapieren,...)? Wat is het lot van de gezinswoning?

 • Erfenissen - schenkingen - testamenten

  Indien iemand uit uw dichte familiekring overlijdt, kan u tot de nalatenschap worden geroepen. Wat zijn de gevolgen en eventuele risico's? Hoe kunt u hiermee het beste omgaan? Waar moet u op letten? Waarop hebt u recht?

  U kan bij leven begiftigd worden door een familielid of een derde. Wat gebeurt er met deze schenking wanneer de schenker komt te overlijden?

  U kan ook bij testament bevoordeeld worden. Kan men zijn hele vermogen bij testament toebedelen aan een derde?

  Vaak onstaan familieruzies naar aanleiding van het overlijden van een dierbare. Dit kan het gevolg zijn van een gebrek aan een duidelijke wilsbeschikking. De onenigheid kan echter ook haar oorsprong vinden in het onrechtmatig gedrag van één van de erfgenamen (bv. diefstal, achterhouden van bezittingen en/of verzwijgen van informatie...). In die omstandigheden kan het nuttig zijn een advocaat te raadplegen om uw rechten te laten gelden.

 • Invorderingen

  Het onbetaald blijven van facturen, terugbetaling van kosten, ereloonnota's of andere bedragen waarop u recht heeft, kan uzelf of uw bedrijf in problemen brengen. Het loont dan ook de moeite om kort op de bal te spelen. Zelfs voor geringe bedragen (< 500 euro) kan het nog interessant zijn om een advocaat te raadplegen.

 • Insolventierecht

  Is uw bedrijf in moeilijkheden, raadpleeg tijdig uw advocaat om na te gaan welke mogelijkheden de wet u biedt om de problemen te overwinnen.

  Ook indien u al gedagvaard werd in faillissement, is het nuttig een advocaat te raadplegen om één en ander in goede banen te leiden.

 • Sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht

  U werd ontslagen om dringende reden en wenst dit te betwisten. Uw werkgever wijzigt éénzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst: kan dit? Wat kan u ondernemen?

 • Reisrecht

  Problemen ondervonden tijdens uw verblijf in het buitenland? De hotelaccommodatie was helemaal niet wat de brochure liet verwachten? Uw vlucht was overboekt en u bent pas een dag later kunnen vertrekken? Wat zijn uw rechten en plichten?

 • Vennootschapsrecht

  Wilt u een vennootschap oprichten en vraagt u zich af onder welke rechtsvorm u dit best kan doen? Of hebt u reeds een vennootschap en wil u deze een andere wending geven, hetzij door fusie of overname, hetzij door wijzigingen in het bestuur? Uw advocaat kan u hierin bijstaan en adviseren.

 • Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen

  U hebt schade geleden ten gevolge van de fout van een ander. Kan u schadevergoeding bekomen en zo ja, hoeveel?

  Het omgekeerde kan natuurlijk ook, nl. u hebt zelf schade veroorzaakt. Bent u hiervoor verzekerd (bv. BA-verzekering auto, brand...)?

  Wie is verantwoordelijk voor schade aangericht door kinderen of dieren? Wie moet u aanspreken indien de werknemers van uw medecontractant schade veroorzaken?

 • Collectieve schuldenregeling

  Ook voor particulieren met een overmatige schuldenlast bestaat er een oplossing: de collectieve schuldenregeling.

  U kan het kantoor raadplegen voor verdere informatie en indien gewenst kunnen wij voor u de aanvraag hiertoe indienen.

 • Strafrecht

  U werd gedagvaard voor een misdrijf of u wenst zich burgerlijke partij te stellen tegen een beklaagde om van hem/haar schadevergoeding te bekomen voor het geleden nadeel.

  U werd slachtoffer van een misdrijf en u wenst een klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Vraag eerst advies aan uw advocaat en laat u hierin door hem bijstaan.

  Het parket of de onderzoeksrechter hebben een goed waarvan u eigenaar bent in beslag genomen terwijl u zelf niets te maken hebt met de feiten. Wat kan u hiertegen doen?

 • Koop-verkoop

  Indien u een onroerend goed wil aankopen of verkopen, is het nuttig vooraf een advocaat te raadplegen. Vaak bevatten overeenkomsten bijzondere bepalingen waaromtrent u bijkomende inlichtingen wenst.

  Indien u de overeenkomst reeds gesloten hebt kunnen er zich problemen voordoen. De authentieke akte wordt niet verleden, de koper blijkt insolvabel te zijn, het gekochte goed blijkt gebreken te vertonen...

 • Zakenrecht

  Uw buurman zijn haag staat te dicht bij de perceelsgrens en u ondervindt daar hinder van.

  U hebt een erfdienstbaarheid van overgang over het perceel van uw buurman en deze heeft de doorgang onmogelijk gemaakt.

  U bent mede-eigenaar in een appartementsgebouw en u vraagt zich af welke kosten u zelf moet dragen en welke kosten door de vereniging van mede-eigenaars moeten gedragen worden.

  Uw buurman beweert dat u een deel van zijn eigendom hebt ingepalmd en u meent dat dit niet correct is...

  Het zakenrecht is één van de oudste takken in ons rechtsstelsel, maar we worden hier dagdagelijks mee geconfronteerd. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt.